Algemene Voorwaarden

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de Voedingscentrum worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Voedingscentrum;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Voedingscentrum in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Voedingscentrum: de rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Voedingscentrum en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Voedingscentrum gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Gegevens van Voedingscentrum

Stichting Voedingscentrum Nederland
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AC Den Haag
Postadres: Postbus 85700
2508 CK Den Haag

E-mailadres: klantenservice@voedingscentrum.nl
KvK-nummer: 41159550
Btw-identificatienummer: NL 009535536 B 01

Het Voedingscentrum heeft een ANBI-status.

Artikel 3: Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Voedingscentrum en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Voedingscentrum en consument.

Artikel 4: Het aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Voedingscentrum niet.

Artikel 5: De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Voedingscentrum onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Voedingscentrum is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6: Herroepingsrecht

Bij producten:
6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Voedingscentrum mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Voedingscentrum mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
6.5 Indien Voedingscentrum de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6.6 Indien Voedingscentrum de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.4 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Voedingscentrum hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Voedingscentrum.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Voedingscentrum. Dit hoeft niet als Voedingscentrum heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Voedingscentrum verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Voedingscentrum niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Voedingscentrum aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
8.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Voedingscentrum een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Voedingscentrum is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
8.7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten, indien:
a. Voedingscentrum de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8.8 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. Voedingscentrum heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
8.9 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9: Verplichtingen van de Voedingscentrum bij herroeping

9.1 Als Voedingscentrum de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 Voedingscentrum vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Voedingscentrum in rekening gebracht voor het/de geretourneerde product(en), onverwijld doch binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product(en). Bij retournering van een gedeelte van de bestelling worden de verzendkosten in mindering gebracht op de vergoeding aan de consument.
9.3 Voedingscentrum gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Voedingscentrum de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10: Retourzending

10.1 Consument kan gebrekkige producten retour zenden. Retourzendingen dienen met het volledig ingevulde retourformulier en de pakbon of een print van de factuur retour gezonden te worden naar:

Voedingscentrum
T.a.v. Nic. Oud
Antwoordnummer 1115
1700 VH Heerhugowaard

Voedingscentrum zal de kosten van aankoop en retourzending in het geval van een gebrekkig product aan consument vergoeden. Indien consument de retourzending naar een ander adres verstuurt als vermeldt in ons retourformulier of bij onjuiste frankering daarvan, worden alle daaruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht aan consument.
10.2 Niet gebrekkige zaken kunnen na verloop van de wettelijke herroepingstermijn (zie artikel 6) niet retour gezonden worden, tenzij Voedingscentrum akkoord is met retourzending.
10.3 Indien Voedingscentrum akkoord is met retourzending zal creditering van geretourneerde niet gebrekkige producten uitsluitend plaatsvinden indien de producten nog voor verkoop geschikt zijn, zulks ter beoordeling van Voedingscentrum.

Artikel 11: De prijs

11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12: Nakoming overeenkomst
12.1 Voedingscentrum staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13: Levering en uitvoering

13.1 Voedingscentrum zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Voedingscentrum kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Voedingscentrum zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Voedingscentrum het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Voedingscentrum tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Voedingscentrum bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14: Betaling
14.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
14.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Voedingscentrum te melden.
14.3 Voedingscentrum is gerechtigd de leveringen bij niet tijdige betaling op te schorten, onverminderd haar recht tot (gerechtelijke) invordering van het openstaande bedrag over te gaan.
14.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Voedingscentrum is gewezen op de te late betaling en Voedingscentrum de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Voedingscentrum gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Voedingscentrum kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15: Klachtenregeling

15.1 Voedingscentrum beschikt over een klachtenprocedure.
15.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Voedingscentrum.
15.3 Indiening van klachten kan schriftelijk, per e-mail, via het formulier op de website en telefonisch geschieden. De klantenservice is bereikbaar via het volgende nummer: 070 – 306 88 60 (bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.00 uur).
15.4 Bij Voedingscentrum ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Voedingscentrum binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
15.5 De consument dient Voedingscentrum in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16: Geschillen
16.1 Op overeenkomsten tussen de Voedingscentrum en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Wanneer er in onderling overleg geen oplossing van een geschil wordt bereikt, kunt u voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil ook gebruik maken van het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via https://ec.europa.eu/consumers/odr

Artikel 17: Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Hoofdstuk Licentievoorwaarden “Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie”

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De Licentievoorwaarden “Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie” zijn van toepassing wanneer er een overeenkomst tot stand komt waarbij de Klant de Hygiënecode aanschaft. Op zulke overeenkomst zijn zowel de Licentievoorwaarden als de Algemene Voorwaarden van het Voedingscentrum van toepassing. De bepalingen uit de Licentievoorwaarden zijn dan ook onlosmakelijk verbonden met de Algemene Voorwaarden.
1.2 Voor de toepassing van deze Licentievoorwaarden wordt onder Licentievoorwaarden verstaan: de Licentievoorwaarden “Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie”.
1.3 Voor de toepassing van deze Licentievoorwaarden wordt onder de Hygiënecode verstaan: de “Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie”.
1.4 Voor de toepassing van deze Licentievoorwaarden wordt onder de Licentiegever verstaan: het Voedingscentrum.
1.5 Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden wordt onder de Klant verstaan: de consument, de natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit en rechtspersonen.

Artikel 2 Licentie Hygiënecode

2.1 Na aankoop van de Hygiënecode verstrekt het Voedingscentrum aan de Klant een niet-exclusieve licentie waarmee de Klant het recht verkrijgt om uitsluitend binnen de eigen organisatie/bedrijf gebruik te maken van de website en omgeving van de Hygiënecode.
2.2 De licentie is niet-overdraagbaar aan derden, wat inhoudt dat de Klant de inlogcode niet mag overdragen of verkopen aan iemand anders buiten de organisatie van de Klant.
2.3 Naast de licentie worden er door het Voedingscentrum geen andere rechten overgedragen. Het (intellectuele) eigendom blijft bij het Voedingscentrum.

Artikel 3 Geldigheid van de licentie

De licentie is geldig zolang de versie Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie 2023 geldig is. Wanneer er een nieuwe Hygiënecode wordt uitgebracht komt de licentie te vervallen.

Artikel 4 Beheer en gebruik van de Hygiënecode

4.1 Het Voedingscentrum beheert de Hygiënecode in opdracht van Actiz, de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Federatie Landbouw en Zorg, Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ), Vereniging SPOT en het ministerie van Defensie.
4.2 De in deze Hygiënecode omschreven procedures zijn een uitwerking van de HACCP-beginselen van verordening (EG) nr. 852/2004. Als een organisatie werkt volgens deze Hygiënecode, of deze is het meest van toepassing voor die organisatie, en de NVWA komt een inspectie doen, dan controleren de inspecteurs of binnen de organisatie de processen op het gebied van eten en drinken worden uitgevoerd zoals beschreven in deze Hygiënecode.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

Het Voedingscentrum is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, alsmede gevolgschade, als gevolg van het gebruik van de Hygiënecode.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Stichting Voedingscentrum Nederland
Bezuidenhoutseweg 105
2594 AC Den Haag
klantenservice@voedingscentrum.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst  (*) herroep/herroepen (*)

Ordernummer:
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Bedrijfsnaam:
Naam consument:
Adres consument:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Handtekening van consument [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum:

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.