Privacy policy

Het Voedingscentrum hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Dit betreft de website: www.webshop.voedingscentrum.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn Stichting Voedingscentrum Nederland en zijn gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 105 te (2594) AC Den Haag.

Waarom dit privacy statement?

Het Voedingscentrum houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de je persoonsgegeven zijn beveiligd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons hebt gegeven, in het kader van het gebruik van onze website: webshop.voedingscentrum.nl. De persoonsgegevens die wij van je verwerken kunnen de volgende zijn:

 • Naam / Achternaam
 • Straat + Huisnummer
 • Postcode + Woonplaats + Land
 • Telefoonnummer
 • De manier hoe je aangesproken wil worden (mevrouw, de heer)
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Het IP-adres van de computer waarmee je onze website bezoekt (zie ook ons cookiebeleid)
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.
a) Het uitvoeren van een overeenkomst.
Toelichting: Als je gebruik maakt van webshop.voedingscentrum en/of producten besteld, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het afhandelen van je betaling, om goederen bij je af te leveren en jou te informeren over de status van jouw bestelling. Naast de gegevens die zijn verkregen bij registratie, worden ten behoeve van facturatie voor het gekochte product ook jouw bankrekeningnummer verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om met jou een koopovereenkomst aan te gaan en die te kunnen uitvoeren.

b) Het onderhouden van contact.
Toelichting: Jouw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van artikelen, nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en het toezenden van informatie die je aan ons hebt gevraagd.

c) Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
Toelichting: Wij voorzien je graag van relevante informatie. Voor dit doel analyseren wij de volgende gegevens:

i) Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Het Voedingscentrum en jou, bijvoorbeeld via de onze website.

ii) Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Het Voedingscentrum verwerkt over je gedrag, zoals je voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit jouw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat je informatie hebt aangevraagd. Zie ook ons “cookiebeleid”.

iii) Het analyseren van het gebruik van onze website.
Toelichting: De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.

iv) Het verbeteren en beveiligen van onze website.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming
  Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.
 • Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  Indien je met ons een overeenkomst hebt gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.
 • Gerechtvaardigd belang
  Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld je contactgegevens om jou op de hoogte te stellen van de aan onze diensten gerelateerde ontwikkelingen.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Jouw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via ons emailadres avg@voedingscentrum.nl.

Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. De gegevens omtrent de transactie bewaren wij om fiscale redenen maximaal voor 7 jaar.

Wij bewaren persoonlijke en zakelijke accounts zolang je actief klant bij ons bent. Als je 3 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij jouw account. Daarnaast kun je zelf ook op ieder moment een verzoek doen om jouw persoonlijke of zakelijke account te laten verwijderen via e-mail (klantenservice@voedingscentrum.nl).

Een persoonlijk account is altijd zelf aangemaakt door de gebruiker. Een zakelijk account is aangevraagd via het registratieformulier in de webshop. In jouw persoonlijke account bewaren we: je naam, verzend- en factuuradres / telefoonnummer/ e-mailadres en facturen. In jouw zakelijke account bewaren we: bedrijfs- of instellingsnaam, naam contactpersoon, de manier hoe je aangesproken wil worden (mevrouw, de heer), verzend- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer, BTW nummer en facturen.

Hoe controleren en plaatsen wij reviews?

Negatief, positief, neutraal: we zetten een review altijd online. We controleren wel eerst of deze voldoet aan onze reviewvoorwaarden. Reviews die aantoonbaar vals of onrechtmatig zijn worden niet geplaatst. We controleren ook of de review is geschreven door iemand die het artikel daadwerkelijk heeft gekocht via de webshop van het Voedingscentrum door middel van het e-mailadres. De controles gebeuren niet automatisch. De reviews worden door de klantenservice van het Voedingscentrum gecontroleerd. Het Voedingscentrum laat geen nepreviews toe. Daarbij maakt het Voedingscentrum geen gebruik van gesponsorde of betaalde reviews. Je kunt de volledige review policy van het Voedingscentrum hier nalezen.

Klachten?

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar avg@voedingscentrum.nl. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.