Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Wanneer je in dezelfde bestelling meerdere goederen hebt besteld die afzonderlijk worden geleverd gaat de herroepingstermijn lopen op het moment waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Uitoefening herroepingsrecht

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons Stichting Voedingscentrum Nederland, Bezuidenhoutseweg 105, 2594 AC Den Haag, telefoon: 070 – 306 88 60, e-mail: klantenservice@voedingscentrum.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook onder aan deze pagina elektronisch invullen en opsturen via onze website. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvangt je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons  terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

 

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en verzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.

1Herroeping
2Persoonlijke gegevens
    deel/delen u hierbij mede, dat onze overeenkomst betreffende onderstaande willen herroepen
  • artikelnnr.aantaltitel productontvangstdatum