Algemene voorwaarden en privacy policy

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsomschrijving
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: Stichting Voedingscentrum Nederland
Koper: Een wederpartij die een natuurlijk persoon is of die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep
Artikel 2: Overeenkomsten
2.1 Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, met Koper gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, krachtens welke Verkoper producten en diensten verkoopt en levert van welke aard dan ook, worden beheerst door deze Algemene Voorwaarden.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Verkoper voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
2.3 Alle door Verkoper gedane aanbiedingen, in welke vorm en onderwerp dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is genoemd. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de order door Verkoper. Verkoper is gerechtigd orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een order niet wordt geaccepteerd, deelt Verkoper dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de order.
2.4 Afwijking(en) van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover Verkoper de afwijking(en) uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. Eventuele Algemene Voorwaarden, welke de inkoop– en levering van Koper beheersen, zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard. Afwijking(en), welke op de overeenkomst zijn aanvaard, gelden alleen voor betreffende overeenkomst en niet voor eventuele opvolgende overeenkomsten, tenzij Verkoper en Koper dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een order houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
Artikel 3: Levering, risico en leveringstijden
3.1 Tenzij anders is overeengekomen, draagt Verkoper zorg voor de levering van de producten naar de bestemming(en), welke is/zijn overeengekomen dan wel in de order schriftelijk is/zijn bepaald. Bestemmingswijzigingen of naderhand te bepalen afleveradressen dienen door Verkoper schriftelijk te worden bevestigd.
3.2 Koper is verplicht de bestelde producten op de overeengekomen bestemming(en) af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien Koper niet aan deze verplichting voldoet, is hij aansprakelijk voor de transportkosten en eventuele alle andere (onvoorziende) extra kosten van aflevering.
3.3 Verkoper is gehouden de producten zodanig behoorlijk en handzaam te verpakken als naar redelijkheid van hem verwacht mag worden.
3.4 Koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele zichtbare tekorten en/of beschadigingen. Deze tekorten en/of beschadigingen dient Koper binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde onverwijld schriftelijk aan Verkoper kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt al hetgeen geleverd is in goede staat te hebben ontvangen.
3.5 Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derde worden gebracht.
3.6 Verkoper zal de producten leveren conform de termijn(en) die is/zijn bepaald in de orderbevestiging. De vermelde leveringstermijn vangt aan op de datum, waarop Verkoper de order bevestigd heeft. Verkoper heeft het recht de producten uiterlijk 30 dagen na afloop van de leveringstermijn alsnog te leveren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3.7 Indien er op bepaalde artikelen een afwijkende levertijd van toepassing is, zal deze levertijd door Verkoper zo spoedig mogelijk aan de Koper worden gemeld.
Artikel 4: Prijzen, betalingen
4.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn altijd vermeld in Euro, inclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Indien en voorzover met betrekking tot bepaalde diensten en producten op factuurbasis wordt gewerkt, dan dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Verkoper heeft het recht om bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling of gehele voldoening van de factuur te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.
4.3 De vervaltermijn van facturen is 30 dagen na factuurdatum. Verkoper is gerechtigd de leveringen bij niet tijdige betaling op te schorten, onverminderd haar recht tot (gerechtelijke) invordering van het openstaande bedrag over te gaan. In geval van niet tijdige betaling is Verkoper tevens gerechtigd ingaande de eerste dag na de vervaltermijn van de factuur de wettelijke vertragingsrente en € 15,00 administratiekosten te berekenen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, indien de vordering uit handen wordt gegeven, welke 15% van het verschuldigde bedrag belopen.
Artikel 5: Overmacht
5.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen, of één van hen, onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de partij die het betreft kan worden gevergd en welke buiten de schuld van de betreffende partij ligt en evenmin in zijn risicosfeer is ontstaan.
5.2 Partijen zullen elkaar onverwijld schriftelijk waarschuwen, indien zich bij hen een geval van overmacht voordoet.
5.3 Overmacht is in ieder geval: oorlog(sgevaar), burgeroorlog, oproer, watersnood, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van medewerkers van Verkoper, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen resp. stakingen bij Verkoper, c.q. derden, die door Verkoper zijn ingeschakeld of van wie Verkoper voor de uitvoering van zijn opdrachten in belangrijke mate afhankelijk is.
5.4 Bij langere duur van overmacht dan een termijn van drie maanden, zal ieder van partijen gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring met aangetekende verzending te ontbinden. Hetgeen in die situatie reeds door Verkoper is verricht zal naar evenredigheid en naar redelijkheid tussen partijen worden verrekend. Partijen zijn dan tegenover elkaar verder noch gehouden, noch gerechtigd tot schadevergoeding.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 Verkoper blijft volledig eigenaar van de door haar verkochte en geleverde producten tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
6.2 Voor het geval Verkoper zijn in 6.1 genoemde rechten wil uitoefenen geeft Koper reeds nu een onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Verkoper of een door deze aan te wijzen derde om al die plaatsen te betreden alwaar zich eigendommen van Verkoper (kunnen) bevinden, en om die eigendommen mee te nemen.
Artikel 7: Intellectueel eigendom
7.1 Alle door Verkoper in beheer bestaande websites worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn het exclusieve eigendom van Verkoper. Alle gegevens op deze websites, met inbegrip van, doch niet beperkt tot teksten, data, te downloaden producten, grafische gegevens, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, pictogrammen of html-code, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en blijven eigendom van Verkoper of derden.
7.2 Verkoper staat er niet voor in dat de geleverde producten aan Koper vrij zijn van enig inbreuk op een intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
Artikel 8: Opschorting en Ontbinding
8.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
8.2 In geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van Koper, is Verkoper bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring met aangetekende verzending reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.
8.3 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.5 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 9: Garantie, Reclame
9.1 De door Verkoper geleverde producten zijn nimmer aan een verdergaande garantie onderworpen dan de garantie die Verkoper zelf heeft verkregen van degenen van wie hij de desbetreffende producten heeft ontvangen.
9.2 Indien Koper gedurende de garantietermijn herstellingen en/of veranderingen aan de producten uitvoert, vervalt de garantie onmiddellijk, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper.
9.3 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de producten schriftelijk en met behoorlijke omschrijving van de klacht aan Verkoper kenbaar te worden gemaakt op straffe van verval van elke aanspraak terzake, tenzij de termijn gezien de aard van de reclame redelijkerwijs verlenging behoeft.
9.4 Voor miscommunicatie, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Verkoper, dan wel tussen Verkoper en derden (voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en Verkoper) is Verkoper niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Verkoper.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Ingeval van toerekenbare tekortkoming(en) van Verkoper in de nakoming van de overeenkomst zal Koper Verkoper in de gelegenheid stellen om binnen redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog te verrichten. In dat geval is Verkoper nimmer tot schadevergoeding van welke aard dan ook gehouden.
10.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door gebreken in producten welke door derden aan Verkoper zijn geleverd.
10.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de Koper een volgens hem aan de Verkoper toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan Verkoper heeft gemeld.
10.4 Op de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel kan Verkoper geen beroep doen wanneer er aan de zijde van de Verkoper sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Artikel 11: Retourzending
11.1 Koper dient retourzendingen voldoende te frankeren vergezeld van een schriftelijke toelichting en van een kopie van de factuur. Niet gebrekkige zaken kunnen niet retour gezonden worden, tenzij anders overeengekomen is met Verkoper.
11.2 Bij onvoldoende frankering van de retourzending worden alle daaruit voortvloeiende kosten in rekening gebracht aan Koper.
11.3 Creditering van geretourneerde niet gebrekkige producten zal uitsluitend plaats vinden, indien de producten nog voor verkoop geschikt zijn, zulks ter beoordeling van Verkoper.
11.4 Voor brochures wordt de hiernavolgende retourregeling gehanteerd:
a. tot een maximum van 50% van het per brochure geleverde aantal;
b. retourzendingen dienen vergezeld te gaan met een duidelijke totaallijst/pakbon;
c. voor onbeschadigde ontvangen exemplaren volgt een creditnota;
d. retourzendingen zijn mogelijk tot uiterlijk 3 maanden na factuurdatum.
Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht
12.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, met betrekking tot, voortvloeiende uit of verband houdende met, de overeenkomst waarop deze bepalingen toepasselijk zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de civiele rechter van het arrondissement ter plaatse waar Verkoper gevestigd is, behoudens voorzover bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
12.2 Wijzigingen van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zullen aan Koper schriftelijk worden medegedeeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuw geldende bepalingen. Ingeval Koper niet binnen een maand na toezending schriftelijk bezwaar maakt tegen toepasselijkheid op de lopende overeenkomst(en) beheersen de nieuwe bepalingen de lopende overeenkomst(en); maakt Koper wel en tijdig bezwaar, dan blijven de oude bepalingen en/of voorwaarden van kracht.
Artikel 13: Vindplaats van de voorwaarden
13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage op 01-01-2007, onder nummer 159550.


Onze gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Bedrijfsnaam: Stichting Voedingscentrum Nederland
Vestiging/bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 105, 2594 AC ’s-Gravenhage
KvK nummer: 41159550
BTW nummer: NL 009535536 B 01

Privacy Policy


Het Voedingscentrum hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven wij informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

Wie zijn wij?                   

Wij zijn Stichting Voedingscentrum Nederland en zijn gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 105 te (2594) AC Den Haag.   

Waarom dit privacy statement?

Het Voedingscentrum houdt zich in alle gevallen aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de je persoonsgegeven zijn beveiligd;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Jou wijzen op de rechten die je hebt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de persoonsgegevens die je aan ons hebt gegeven, in het kader van het gebruik van onze website: webshop.Voedingscentrum.nl. De persoonsgegevens die wij van je verwerken kunnen de volgende zijn: 

 • Naam / Achternaam
 • Straat + Huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Land
 • het IP-adres van de computer waarmee je onze website bezoekt (zie ook ons cookie statement)
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken je persoonsgegevens voor een aantal verschillende doeleinden. Dit zijn de volgende.
a)  Het uitvoeren van een overeenkomst. 

Toelichting:

Als je gebruik maakt van webshop.Voedingscentrum en/of producten besteld, vragen wij om jouw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het afhandelen van je betaling, om goederen bij je af te leveren en jou te informeren over de status van jouw bestelling.

b) Het onderhouden van contact.

Toelichting:

Jouw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van artikelen, nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en het toezenden van informatie die je aan ons hebt gevraagd.

c) Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.

Toelichting:

Wij voorzien je graag van relevante informatie. Voor dit doel analyseren wij de volgende gegevens:

i)                Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Het Voedingscentrum en jou, bijvoorbeeld via de onze website.  

ii)               Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die Het Voedingscentrum verwerkt over je gedrag, zoals je voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit jouw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat je informatie hebt aangevraagd. Zie ook “Gebruik van cookies”.

iii)             Het analyseren van het gebruik van onze website.

Toelichting:

De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en welke pagina’s van de website worden bekeken. Het betreft de verzameling van generieke gegevens, zonder informatie over personen. De verkregen informatie gebruiken wij om onze website te verbeteren.  

iv)             Het verbeteren en beveiligen van onze website.

Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens alleen indien daar een rechtsgrond voor aanwezig is. De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn: 

 • toestemming;
 • op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 • een gerechtvaardigd belang.

Toestemming

Als we je toestemming hebben gevraagd om jouw persoonsgegevens te verwerken en je hebt deze toestemming verleend, dan heb je ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen.

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst

Indien je met ons een overeenkomst hebt gesloten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is.

Gerechtvaardigd belang

Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld je contactgegevens om jou op de hoogte te stellen van de aan onze diensten gerelateerde ontwikkelingen.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die - uitsluitend in onze opdracht - persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

In het kader van onze dienstverlening kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Jouw rechten

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heb jij het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kan jij bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kan je zelfs jouw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via ons emailadres avg@voedingscentrum.nl.

Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. 

Klachten?

Als je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kan je contact met ons opnemen door een mail te sturen naar avg@voedingscentrum.nl. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan is het altijd mogelijk om jezelf te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. 

de winkelwagen is nog leeg
Artikel Aantal Prijs Totaal
Verder winkelen
Totaal € 0,00
Totaal artikelen (0) € 0,00
Afrekenen